Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

Scouting Loevestein is een groepsvereniging met volledige rechtsbevoegdheid.De groepsvereniging kent de volgende structuur:

6 speltakken:

 • Bevers
 • Welpen
 • Dolfijnen
 • Zeeverkenners
 • Wilde vaart 
 • Loodsen

Deze speltakken hebben leidingteams die periodiek samenkomen in de vlootraad. De vlootraad valt onder verantwoordelijkheid van het groepsbestuur.

Het groepsbestuur is belast met het algemene bestuur van de vereniging met uitzondering van het beheer van de roerende en onroerende zaken. Het groepsbestuur is benoemd door de groepsraad uit de algemene ledenvergadering van de groepsvereniging. Bestuursleden worden conform de statuten benoemd voor een periode van 2 (afgevaardigde van de leiding) of 3 jaar (overige bestuursleden).

Binnen de vereniging, maar juridisch zelfstandig, functioneert het stichtingbestuur, dat belast is met het beheer van de roerende en onroerende zaken van de groep.De algemene ledenvergadering van de groepsvereniging wordt gevormd door de groepsraad.  De groepsraad bestaat uit: 

 1. de leden van het groepsbestuur. 
 2. de leidinggevenden van alle speltakken. 
 3. de overige personen, die een functie in de groepsvereniging vervullen.
 4. afgevaardigden namens de leden van elke tot de groepsvereniging behorende leeftijdsgroep. Bij de leeftijdsgroepen met minderjarige jeugdleden is de afgevaardigde een wettelijke vertegenwoordiger van een lid van de leeftijdsgroep. 


De groepsraad is verantwoordelijk voor:

 1. Het goedkeuren van het beleid in de groepsvereniging, middels het vaststellen van een meerjarenplan, een jaarplan en een jaarlijkse begroting. 
 2. Het, o.a. aan de hand van een jaarverslag en een financieel verslag, controleren van de uitvoering van het beleid en andere besluiten en afspraken welke door de groepsraad zijn vastgesteld. 


De groepsraad neemt besluiten over: 

 1. Het beleid in de groepsvereniging.
 2. De benoeming van de leden van het groepsbestuur en stichtingsbestuur.
 3. De benoeming van een vertrouwenspersoon voor de groepsvereniging.  
 4. De benoeming van anderen die een functie bij de groepsvereniging vervullen.
Menu