Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

Scouting Loevestein is een groepsvereniging met volledige rechtsbevoegdheid.De groepsvereniging kent de volgende structuur:

Er zijn 6 speltakken:  

●             Bevers

●             Welpen

●             Dolfijnen

●             Zeeverkenners

●             Wilde vaart

●             Loodsen

Deze speltakken hebben leidingteams die periodiek samenkomen in de vlootraad. De vlootraad valt onder verantwoordelijkheid van het groepsbestuur.

Het groepsbestuur is belast met het algemene bestuur van de vereniging met uitzondering van het beheer van de roerende en onroerende zaken. Het groepsbestuur is benoemd door de groepsraad uit de algemene ledenvergadering van de groepsvereniging. Bestuursleden worden conform de statuten benoemd voor een periode van 2 (afgevaardigde van de leiding) of 3 jaar (overige bestuursleden).

Binnen de vereniging, maar juridisch zelfstandig, functioneert het stichtingsbestuur, dat belast is met het materiële beheer.Groepsraad

De algemene ledenvergadering van de groepsvereniging wordt gevormd door de groepsraad.  De groepsraad bestaat uit:

 • de leden van het groepsbestuur.
 • de leidinggevenden van alle speltakken.
 • de overige personen, die een functie in de groepsvereniging vervullen.
 • afgevaardigden namens de leden van elke tot de groepsvereniging behorende leeftijdsgroep. Bij de leeftijdsgroepen met minderjarige jeugdleden is de afgevaardigde een wettelijke vertegenwoordiger van een lid van de leeftijdsgroep.

De groepsraad is verantwoordelijk voor

 • Het goedkeuren van het beleid in de groepsvereniging, middels het vaststellen van een meerjarenplan, een jaarplan en een jaarlijkse begroting.
 • Het, o.a. aan de hand van een jaarverslag en een financieel verslag, controleren van de uitvoering van het beleid en andere besluiten en afspraken welke door de groepsraad zijn vastgesteld.

De groepsraad neemt besluiten over:

 • Het beleid in de groepsvereniging.
 • De benoeming van de leden van het groepsbestuur en stichtingsbestuur.
 • De benoeming van een vertrouwenspersoon voor de groepsvereniging.  
 • De benoeming van anderen die een functie bij de groepsvereniging vervullen.

De groepsraad vergadert ten minste eenmaal per jaar. Leden van het regiobestuur en het landelijk bestuur hebben toegang tot de vergaderingen van de groepsraad, mits zij hun bezoek van tevoren aankondigen. Zij hebben spreekrecht.  Van de vergaderingen van de groepsraad wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt toegezonden aan de leden van de groepsraad en aan eventuele andere aanwezigen.   

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, worden besluiten in de groepsraad genomen met een eenvoudige meerderheid van uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen tellen niet mee ter bepaling van de uitslag van de stemming. De stemming over personen geschiedt schriftelijk. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.  Groepsbestuur

Het bestuur van de groepsvereniging wordt gevormd door het groepsbestuur. Het groepsbestuur bestaat tenminste uit:

a.                  De groepsvoorzitter

b.                  De groepssecretaris

c.                   De groepspenningmeester

d.                  De groepsbegeleider

e.                  De oudervertegenwoordiger

f.                    De vertegenwoordiger uit de Vlootraad

De benoeming van de leden van het groepsbestuur:  

De leden van het groepsbestuur worden door de groepsraad benoemd voor een periode van drie jaar. Herbenoeming is mogelijk. De functies van groepsvoorzitter en groepsbegeleider zijn onverenigbaar met de functie van leidinggevende bij een speleenheid. De functie van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn ook onverenigbaar.

Het groepsbestuur stelt een rooster van aftreden op. Elk jaar treedt een derde of daaromtrent van de leden van het groepsbestuur af volgens het rooster. Indien een lid van het groepsbestuur aftreedt voor het einde van de termijn waarvoor hij/zij was benoemd, wordt door een tussentijdse benoeming in zijn/haar vervanging voorzien.

Het groepsbestuur is belast met het algemeen bestuur van de vereniging.  Verdere taken zijn:

 1. Het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de groep.
 2. Het voorbereiden en bijeenroepen van de groepsraad.
 3. Het voorbereiden van een meerjarenplan, een jaarplan en een jaarlijkse begroting.
 4. Het uitbrengen van een jaarverslag over de gang van zaken in de groepsvereniging.
 5. Het voorbereiden van een financieel jaarverslag.
 6. Het verschaffen van alle informatie die de groepsraad nodig heeft om het beleid vast te stellen en te controleren.
 7. Het bewaken van het kwalificatieniveau van de speleenheden en kaderleden.
 8. De representatie van de groep.
 9. Het stimuleren tot deelname aan groeps-, regio- en landelijke activiteiten.
 10. De groepsadministratie; het beheren van de geldmiddelen van de groepsvereniging in de persoon van de groepspenningmeester.
 11. Nauw overleg met het stichtingsbestuur omtrent groepsbezittingen en materiële belangen.

 

Vlootraad

De vlootraad is het overleg dat eenmaal per 6 weken plaatsvindt met de leidinggevenden van alle speltakken en de praktijkbegeleider, de groepsbegeleider en (minimaal eenmaal per jaar) de verschillende groepsbestuursleden.

Tijdens de Vlootraad worden lopende zaken besproken die te maken hebben met de wekelijkse opkomsten, de kampen en verschillende andere activiteiten/acties.

In de vlootraad worden standpunten bepaald ten aanzien van voorstellen over de spelmethode en worden de spelinhoudelijke en speltechnische zaken betreffende de leeftijdsgroep besproken.

De vlootraad heeft het recht een kandidaat voor te dragen ter benoeming door de groepsraad in het groepsbestuur.

Eén vertegenwoordiger van de jeugdleden vanuit vlootraad, neemt zitting in het groepsbestuur.

Scouting Loevestein
Scouting Loevestein5 days ago
Vanuit de Lions Club Werkendam hebben wij een mooie bijdrage mogen ontvangen voor onze nieuwe buitenspeelplaats. Bedankt!
Scouting Loevestein
Scouting Loevestein is bij een Update over COVID-19 delen.3 weeks ago
Kom je de komende weken naar Scouting? Doe dan onderstaande gezondheidscheck van het RIVM!

Is je antwoord op 1 van de vragen ja, kan je helaas niet meedoen met de opkomst. Meld je dan af bij de desbetreffende leiding.
Scouting Loevestein
Scouting Loevestein3 weeks ago
BEDANKT VOOR JE STEM BIJ RABOBANK CLUBSUPPORT 2020!

We hebben een mooi bedrag opgehaald wat we kunnen investeren in onze nieuwe buitenspeelplaats!
Scouting Loevestein
Scouting Loevestein4 weeks ago
Vandaag hebben de dolfijnen pompoenen uitgehold. Bedankt Rens de Graaff voor de mooie pompoenen!! 🎃
Scouting Loevestein
Scouting Loevestein1 month ago
WERKZAAMHEDEN PARKEERTERREIN ‘T BOLWERK

De gemeente zal tussen 2 november en 11 november werkzaamheden verrichten aan het parkeerterrein aan ons terrein. In deze periode zal ons terrein slecht of niet bereikbaar zijn met de auto. We willen jullie daarom vragen om in deze periode de auto op een plek te parkeren buiten het parkeerterrein.
Scouting Loevestein
Scouting Loevestein1 month ago
Afgelopen zaterdag hebben we met de dolfijnen boot onderdelen geleerd.
Menu